Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
*Bài Thỉnh Cầu Của ĐHY Palazzini
*Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng
*Hình Ảnh Ngày Phong Thánh
*Video Phong Thánh
*Dư Luận Về Ngày Phong Thánh
 
*Danh Sách 117 Thánh Việt Nam

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Phong Thanh
Cau Xin Video Ngày Lễ Phong Hiển Thánh

Muốn coi Video Phong Thanh, quí vị cần có Real Audio/Video Player. Xin theo link để lấy Real Audio/Video Player và cài trong máy' trước khi coi Video Phong Thanh.

Download: Real Audio/Video

Phong Thanh
Muc LucGia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN