Gia Trang CTTDVN

 Vietnamese Martyr
  Cau Nguyen E-mail:
cttdvn@nolaviet.com
Mục Lục

 1. Lời Giới Thiệu Kỷ Niệm 10 Năm Phong Thánh - Con Tàu 117

 2. Con Đường Vinh Quang

  Phần Lịch Sử

  Các Cuộc Vận Động

  Thể Thức Tổng Quát Để Được Tôn Vinh

 3. Ngày Phong Hiển Thánh

 4. Đường Sống Các Thánh

  Học Hỏi Và Thực Hành - Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường

  Tuần Chín Ngày Khấn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
  LM. Ngô Duy Linh, Đ.Ô. Mai Thanh Lương, LM. Trần Đoàn, LM. Nguyễn Việt Hưng, LM. Vũ Lâm, LM. Nguyễn Ngọc Lưu, LM. Bùi Phong, LM. Phạm Văn Tuệ, LM. Trần Cao Tường, Và Cộng Đồng Giáo Sĩ Miền Đông Nam Hoa Kỳ.

  Đường Tu Đức Việt - Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường

  Các Bài Hát Mừng Các Thánh

  Vườn Thơ Kính Dâng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  • Bài Thơ Đặc Biệt - Trần Khắc Khoan
  Còn tiếp ...

   


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN