Muc Luc Gia Trang CTTDVN
Vietnamese Martyr
 
Lich Su
 
* Đôi Dòng Lịch Sử Của Giáo Hội Việt Nam
*Thời Kÿ Bách Hại Công Giáo
*Những Sắc Chỉ Cấm Đạo
*Những Lý Do Đạo Chúa Bị Bách Hại
*Những Hình Khổ Người Công Giáo Phải Chịu
 
Van Dong
 
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Pháp
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Dòng Đa Minh (Dòng Thuyết Giáo)
*Thỉnh Nguyện Thơ Của Hội Thừa Sai Pháp
 
Ton Vinh
 
*Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo
*Tiến Trình Việc Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo
*Các Lần Tôn Phong Chân Phước Tử Đạo Việt Nam
*Các Văn Kiện Lịch Sử

E-mail:
cttdvn@nolaviet.com

Con Duong Vinh Quang
Thể Thức Để Được Tôn Vinh Chân Phước Tử Đạo

Để được tôn vinh lên hàng Chân Phước hay Hiển Thánh, theo thông lệ, việc đầu tiên là Hội Dòng, hay Giám Mục giáo phận, hay hàng Giám Mục thuộc quốc gia liên hệ đệ đơn với hồ sơ đính kèm trình bày về một nhân vật nào trong hàng Giáo Sĩ Tu Sĩ, hay Giáo dân nổi danh về đời sống hành Đạo, để xin Toà Thánh cứu xét và nếu xứng đáng nêu cao nhân vật đó làm tấm gương trong sáng cho toàn dân soi chung, nghĩa là đưa lên danh dự bàn thờ làm mộ phạm cho mọi người tôn kính. Nhân vật đó sẽ lần lượt được ghi danh sách những bậc tôn kính sau đây:

 1. Bậc Tôi Tớ Chúa (Servus Dei)

  Từ khi hồ sơ được Toà Thánh chấp nhận. Tập hồ sơ này sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong thời gian lâu dài hay mau chóng tùy Giáo Hội địa phương, hay các Dòng Tu, có khả năng cung cấp tài liệu sẽ được đòi hỏi, nhất là những tài liệu chắc chắn minh chứng đời sống nhân vật đề cử đó có tầm quan trọng, đích đáng đặc biệt.

 2. Bậc Đáng Kính (Venerabillis)

  Nếu đời sống vị Tôi Tớ Chúa qủa thật xuất chúng, nghĩa là theo các chứng tham khảo bằng giấy tờ đã thực sự tận hiến cho Chúa, hay đã phục vụ tha nhân với mức cao độ. Thí dụ, chết thay cho người khác, hy sinh xả kỷ trong bịnh viện, trại phong cùi, sống thánh thiện khó nghèo, chịu Tử Đạo ... Lúc đó Toà Thánh sẽ công nhận tính cách anh hùng, nhân đức của các Ngài, và ghi nhận vào sổ các Bậc Đáng Kính.

 3. Bậc Chân Phước (Beatus)

  Tức là khi vị Đáng Kính được nâng lên, xứng đáng danh dự tôn kính trên bàn thờ một cách công khai. Theo truyền thống của Giáo Hội, từ bậc Đáng Kính sáng bậc Chân Phước, thường ra phải chờ đợi chừng 50 năm, nhất là phải chứng minh bằng hai phép lạ. Thời gian 50 năm có thể rút ngắn lại, tuy nhiên điều kiện hai phép lạ thế nào cũng phải có, nhất là khi những vị Đáng Kính không phải Tử Đạo. Các phép lạ nói đây thường là những phép lạ chữa những tật bịnh nguy hiểm, trầm trọng, lâu dài, và cứu chữa một cách tức tốc, ngoài sử dự trù của con người. Để tuyên bố phép lạ chính xác hay không, phải qua nhiều phen khám nghiệm và điều tra của Ủy Ban Bác Sĩ được Tòa Thánh chấp nhận.

 4. Bậc Hiển Thánh (Sanctus)

  Từ bậc Chân Phước lên bậc Hiển Thánh cũng cần một thời gian khoảng vài chục năm và thêm vào đấy phải cần một phép lạ khác nữa. Giáo Hội đi trong thời gian, do đó bao giờ cũng đòi hỏi những bằng chứng thật vững chắc, là vì việc tôn phong Hiển Thánh được toàn dân xác nhận là một việc tôn thờ Thiên Chúa thật cao cả, và tôn kính các bậc Thánh nhân là một hành động chính đáng.


Gia Trang CTTDVNGia Trang CTTDVN