Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Vui
Thiên Thần Truyền Tin Cho Mẹ Maria

Man Coi
1st Joyful Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Lu-ca 1: 26 - 33, 38

Thiên Chúa sai sứ thần Gá-bri-en đếnmột thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghiã gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên con trẻ là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ða-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ t của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa thật sự mặc lấy bản tính loài người trong lòng Trinh Nữ Maria, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ chúng con là Chúa và là người, thì cũng được xứng đáng trở nên giống bản tính Thiên Chúa của Người. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Truyền Tin)