Maria

Tr Ve Trang Mau Nhiem Man Coi

Tr Ve Trang c Me Man Coi

Rose

Ave Maria

Vui
Me Ma-ri-a i tham vieng ba E-li-sa-bet

Man Coi
2nd Joyful Mystery

Suy niem Li Chua: Luca 1: 39 - 45

Ba Ma-ri-a len ng voi va, en mien nui, vao mot thanh thuoc chi toc Giu-a. Ba vao nha ong Za-cha-ri-a va chao hoi ba E-li-sa-bet. Ba E-li-sa-bet va nghe tieng ba Ma-ri-a chao, th a con trong bung nhay len, va ba c tran ay Thanh Than, lien keu ln tieng va noi rang : "Em c chuc phuc hn moi ngi phu n, va ngi con em ang cu mang cung c chuc phuc. Bi au toi c phuc nay la Than Mau Chua toi en vi toi nh vay. V nay ay, tai toi va nghe tieng em chao, th a con trong bung a nhay len vui sng. Em that co phuc, v a tin rang Chua se thc hien nhng g Ngi a noi vi em."

oc: Mot kinh Lay Cha, mi kinh Knh Mng, mot kinh Sang Danh.

Li Nguyen:
Lay Thien Chua toan-nang hang-hu, Chua a soi sang cho c Trinh N Maria mang thai Con Mot Chua i tham vieng ba I-sa-ve, chung con nai xin Chua cho chung con khi vang theo Thanh Than soi sang, co the cung vi c Trinh N luon luon ton vinh Chua. Nh c Giesu Kito, Con Chua, Chua chung con, la Thien Chua hang song hang tr cung Chua lam mot vi Chua Thanh Than muon i. Amen. (Li nguyen ngay Le Tham Vieng)