Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Kinh Man Coi n S Va Quyen Lc

Ai trong chung ta lai chang biet kinh Man Coi, va a tng chang oc kinh Man Coi nhieu lan. Tuy nhien, co nhieu ngi thay c ve n s cua kinh Man Coi, nhng t ngi hieu c tnh chat tham sau cua kinh Man Coi va lanh c than lc cua kinh nhiem mau nay. Thanh phu aminh, ngi con yeu c c Me trao cho trang hat va s menh tryen ba kinh Man Coi a bay to: "Kinh Man Coi la mot kinh de dang n gian, nhng rat ep long c Me, rat thch ang e keo long Chua thng xot va cu roi cac dan toc. o la mot ac an t tri tro giup, hieu lc trong moi hoan canh kho khan". c Me, khi hien ra Fatima, a noi: "Neu ngi ta lan hat Man Coi moi ngay, th hoa bnh se tr ve tren the gii." (Marie sous le symboke du coeur, pp 181-188)

Our Lady Of FatimaXet theo chat the, kinh Man Coi gom cac kinh Lay Cha, Knh Mng va Sang Danh. Kinh Lay Cha la li nguyen tham tram chnh c Kito a day cho cac mon e cua Ngai cau nguyen. Kinh Knh Mng la li Tong Than Gabriel chao c Me khi c Thien Chua sai em tin cho c Me lam Me Chua Cu The. Kinh Sang Danh la li tung ho van tat ngi khen Thien Chua Ba Ngoi. o la mau tuyen xng c Tin gian lc cua Giao Hi thi s khai ve Ba Ngoi Thien Chua bang nhau. Hnh nh nen tang kinh Sang Danh c rut t cong thc ra toi nhan danh Chua Ba Ngoi trong Mattheu 28:19. Ve y ngha, ba mua Vui, Thng, Mng cua kinh Man Coi tng trng ba giai oan chnh cua cuoc i Chua Cu The: Nhap The, Kho Nan va Phuc Sinh. Theo ngha o, kinh Man Coi qua la ban Phuc Am rut gon trong tng quan gia Chua Cu The vi c Me. Kinh Man Coi cho thay c Me a cong tac chat che vi Chua Cu The trong mau nhiem Nhap The, Kho Nan va Phuc Sinh. c Me a chu thai va sinh ha Chua Cu The, a ng di chan thanh gia e ong cong vi Con Ch Thanh trong gi au kho nhat hau cho toan thanh y c Chua Cha, va a c ve tri hng vinh quang c Kito Phuc Sinh. V the, kinh Man Coi cung c goi la ban toat lc cuoc i Chua Cu The va c Me (W.A Hinnebusch. New Catholic Encvl. vol. XI pp 667-670)

Trong thc hanh, kinh Man Coi phai va oc va suy. Chung ta oc li ca tung Chua va c Me, ong thi long tr suy ve mau nhiem Nhap The, hoac Kho Nan hay Phuc Sinh. Nh s hoa hp cua li kinh sot sang va long tin manh me, chung ta nhan c than lc bi kinh Man Coi. Thanh Alano noi "Kinh Man Coi la kh gii rat manh chong lai hoa nguc, tay tr cac net xau, tieu diet toi loi va pha tan cac ta thuyet." Chnh nh quyen lc kinh Man Coi ma ngi Cong Giao a chien thang ve vang tren ngi Hoi giao tai vnh Lepante ngay 7.10.1571. e ghi nh n c Me, c Pio V a lap le Me Man Coi vao ngay 1.10.1572. Cung nh kinh Man Coi ma Thanh Phu aminh a dep tan be roi Albigense gieo rac lac thuyet au oc c Tin Cong Giao.

Y thc c quyen lc kinh Man Coi, cac c Thanh Cha a tan tnh mo men va co vo cho kinh Man Coi. c Pio IX noi: "Cha khuyen cac con hay oc kinh Man Coi moi buoi toi trong gia nh. Trang hat Man Coi la kho tang cao qu nhat cua Giao Hoi." c Leo XIII, v Giao Hoang cua Kinh Man Coi a lan lt ban hanh 12 Thong iep va 10 van kien ve thanh tam ton knh c Me bang kinh Man Coi, nhat la trong thang 10 biet knh Me Man Coi. Trong 13 van kien cua c Gioan XXIII noi ve Me Man Coi, th phai ke Tong Th ve Kinh Man Coi, ban hanh ngay 29.9.1961, la ac biet nhat. c Phaolo VI e cap en c Me ve nhieu phng dien trong 315 van kien, trong so o co 14 van kien noi ve kinh Man Coi. Ngai con noi mot cau bat hu trong buoi trieu yet ngay Le Me Man Coi nam 1963: "Khong ai co long ton knh c Trinh N Maria cho bang Giao Hoang". c Gioan Phaolo II hien nay, vi khau hieu "TOTUS TUUS", Hoan Toan Thuoc Ve Me, a bay to long tn thac ac biet ni c Me qua li noi khi va ac c: "Toi s nhan chc vu nay, nhng toi a nhan trong tinh than vang phuc Chua va hoan toan tin tng vao Me Ngai." Rieng ve kinh Man Coi, Ngai a tom tat trong li "so rich, so simple", rat phong phu va n gian (Papal teachings, The Holy Rosary, selected and arranged by Benedictine Monks of Solesmes, translated by Rev. Paul J. Oligny, OFM, St. Paul Editions, 1980. pp 115-181 ).

Tn hu Viet Nam von noi tieng ve long knh men c Me, ac biet mo men kinh Man Coi. Do o a c hng nh nhieu n phu tr cua c Me. Qua that, biet bao anh ch em nh kinh Man Coi ma tm c niem an ui trong nhng nam thang tu ay kho cc, hoac vt qua song gio hiem nguy cua bien ca, en at t do bang yen...Vay ch chi Thang Man Coi la dp tot e chung ta thi ua to long men yeu c Me bang viec sot sang lan hat va song cac Mau Nhiem Man Coi!