Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Thuong
Chúa Giêsu Chịu Ðội Mão Gai

Man Coi
3rd Sorrow Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 1 - 8

Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Ðức Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói : "Kính chào Vua dân Do-thái !", rồi vả vào mặt Người.

Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái : "Ðây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy." Vậy, Ðức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ : "Ðây là người !" Khi vừa thấy Ðức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng : "Ðóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá !" Ông Phi-la-tô bảo họ : "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy." Người Do-thái đáp lại : "Chúng tôi có Lề Luật ; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót Chúa, và xin muôn đời bảo vệ thánh hóa tôi tớ Chúa, vì họ mà Ðức Kitô Con Chúa đã lấy mình mà thiết lập mầu nhiệm vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen. (Lời nguyện ngày tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa, thứ Sáu tuần thánh)