Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Mung
Mẹ Ðược Tôn Vinh Là Nữ Vương Thiên Ðàng

Man Coi
5th Glory Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Giu-đích 13: 18 - 20

"Hỡi con, phúc cho con nơi Thiên Chúa tối cao, hơn mọi người nữ trên trần ! Chúc tụng Ðức Chúa, Thiên Chúa tạo thành trời đất, ... Vì lòng trông cậy của con đời đời sẽ không rời khỏi lòng những ai nhớ đến sức mạnh Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa làm như vậy, để con được hiển dương muôn đời. Xin Người viếng thăm giáng phúc cho con, bởi chưng con đã chẳng tiếc mạng sống con trước cảnh đê nhục của nòi giống chúng ta. Song con đã đương đầu cản họa điêu linh của chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa của chúng ta, con đã bước đi thẳng thắn." Và toàn dân thưa lại : "Mong thay ! Mong thay !"

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm hiền mẫu và hoàng hậu chúng con, xin đoái thương cho chúng con khi đã nhờ Người cầu bầu nâng đỡ, được đạt tới vinh quang con cái Chúa trên nước trời. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.