Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Mung
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Man Coi
3rd Glory Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Công Vụ Tông Ðồ 2: 1 - 7

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói : "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ?

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa dùng nhiệm tích ngày lễ hôm nay mà thánh hóa toàn thể Hội Thánh Chúa nơi mọi dân tộc và mọi quốc gia, xin đổ tràn đầy ơn Thánh Thần trên khắp thế giới, và cũng như ngay trong buổi đầu rao giảng Phúc âm, Chúa đã thương ban ơn thế nào, thì ngày nay xin Chúa cũng đổ tràn đầy ơn Chúa vào tâm hồn các tính hữu như vậy. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen