Maria

Trở Về Trang Mầu Nhiệm Mân Côi

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Mung
Chúa Giêsu Lên Trời

Man Coi
2nd Glory Mystery

Suy niệm Lời Chúa: Lu-ca 24: 46 -53

Chúa Giê-su phán cùng các Tông Ðồ rằng : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Ðấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Ðền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho chúng con phấn khởi trong niềm hân hoan thánh thiện, và vui mừng trong việc sốt sắng tạ ơn, vì việc Ðức Kitô Con Chúa lên trời làm cho chúng con được thăng tiến, và vì vinh quang của Người tiến đến đâu, thì thân xác cũng hy vọng được kêu gọi tới đó. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen