Maria

Trở Về Trang Ðức Mẹ Mân Côi

Rose

Ave Maria

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô công bố suy gẫm 20 Mầu Nhiệm Mân Côi như sau:

Chúa Nhật: Năm Sự Vui
Thứ Hai: Năm Sự Mừng
Thứ Ba: Năm Sự Thương
Thứ Tư: Năm Sự Vui
Thứ Năm: Năm Sự Sáng
Thứ Sáu: Năm Sự Thương
Thứ Bảy: Năm Sự Mừng

NĂM SỰ SÁNG (bắt đầu năm 2002)

 1. Chúa Giêsu chịu phép Thánh Tẩy nơi sông Jordan
 2. Chúa Giêsu tỏ mình nơi tiệc cưới Cana
 3. Chúa Giêsu công bố Nước Trời và kêu goị hoán cải
 4. Chúa Giêsu Hiễn Dung
 5. Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể

NĂM SỰ VUI

 1. Truyền Tin
 2. Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Thánh Isave
 3. Chúa Giêsu Sinh Ra Trong Hang Ðá
 4. Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh
 5. Ðức Mẹ Tìm Ðược Chúa Trong Ðền Thánh
NĂM SỰ THƯƠNG
 1. Chúa Giêsu Ðau Buồn
 2. Chúa Giêsu Chịu Ðánh Ðòn
 3. Chúa Giêsu Chịu Ðội Mão Gai
 4. Chúa Giêsu Vác Cây Thánh Giá
 5. Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá
M SỰ MỪNG
 1. Chúa Giêsu Sống Lại
 2. Chúa Giêsu Lên Trời
 3. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 4. Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 5. Mẹ Ðược Tôn Vinh Là Nữ Vương Thiên Ðàng