Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria

Sứ Ðiệp Fatima Về Kinh Mân Côi

Ngày 13-5-1917 Hãy cầu Kinh Mân Côi hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới và chấm dứt chiến tránh
Ngày 13-6-1917 Mẹ mong muốn các con cầu Kinh Mân Côi hằng ngày.
Ngày 13-7-1917 Mẹ mong muốn các con tiếp tục cầu Kinh Mân Côi hằng ngày để tôn vinh Ðức Mẹ Mân Côi, để xin ơn hoà bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ Người người mới có thể cừu giúp các con ... Mỗi khi các con cầu Kinh Mân Côi, sau mỗi mầu nhiệm hãy đọc: "Ôi Chúa Giêsu của chúng con, xin tha thứ cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin dẩn đưa các linh hồn lên Thiên Ðàng, nhất là những linh hồn cần hơn hết.
Ngày 19-8-1917 Mẹ muốn các con tiếp tục cầu Kinh Mân Côi hằng ngày.
Ngày 13-9-1917 Hãy tiếp tục cầu Kinh Mân Côi để xin ơn chấm dứt chiến tranh.
Ngày 13-10-1917 Mẹ là Ðức Mẹ Mân Côi. Hãy luôn tiếp tục cầu Kinh Mân Côi hằng ngày.