Maria
New Orleans Louisiana
Vietnamese Online

Rose

E-mail:
avemaria@nolaviet.com

Ave Maria
Bản Chất Của Kinh Mân Côi

Căn cứ vào bản chất của mình, kinh Mân Côi là một kinh có giá trị tuyệt đỉnh, vượt trên tất cả mọi kinh nguyện khác, xét về ba phương diện sáng tác, diễn xuất và nội dung sau đây.

Về phương diện sáng tác

Hai kinh chính họp lại thành kinh Mân Côi đó là kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Ngoài kinh Lạy Cha là kinh chính, Chúa Giêsu dạy, kinh Kính Mừng kinh nồng cốt và kinh chính yếu của kinh Mân Côi, là lời ngợi khen của Chúa Cha nói với Mẹ qua sứ thần Grabiel và của Chúa Thánh Thần nói với Mẹ qua bà thánh Isave (Luca 1:41-42).

Kinh Thánh Maria, phần cuối của kinh Kính Mừng, là lời tuyên nhận của Chúa Giêsu nói với Mẹ qua Giáo Hội, Nhiệm Thể của Người, qua công đồng chung Êphêsô năm 431.

Còn lời nào giá trị hơn Lời của Thiên Chúa, Thiên Chúa 3 Ngôi. Kinh Mân Côi là tổng hợp Lời của Thiên Chúa 3 Ngôi, do đó, đã có một giá trị vô cùng.

Trong một lá thơ đề ngày 4/4/1970, chị Lucia đã viết cho một Linh Mục cháu của chị vể kinh Mân Côi như sau: "Kinh Mân Côi là kinh nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất, vì nhờ kinh Mân Côi, chúng ta chúc tụng Ngài tuyệt hảo nhất".

Về Phương Diện Diễn Xuất

Lời kinh Mân Côi nói chung và kinh Kính Mừng nói riêng, về nội dung, chẳng những là Lời của Thiên Chúa 3 Ngôi, về hình thức, còn là Lời mà cả trời đất tuyên tụng và tuyên nhận Mẹ nữa.

 • Sứ Thần Grabriel là đại diện của các thần trời, đã chúc tụng khen Mẹ bằng Lời của Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài đến với Mẹ (Luca 1:26), "Kính Mừng Maria đầy ơn phúc! Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trinh Nữ có phúc hơn mọi người nữ." (Luca 1:28)

 • Bà Isave là đại diện của các thánh, đã chúc mừng Mẹ bằng lời của Chúa Thánh Thần, Ðấng mà bà "được tràn đầy" (Luca 1:41) khi vừa nghe lời Mẹ chào: "Người có phúc hơn mọi người nữ vá phúc thay qủa phúc của lòng Người" (Luca 1:42).

 • Giáo Hội là đại diện của con cái Thiên Chúa nói riêng và của loài người đã được dựng nên theo hình ảnh Ngài nói chung, đã tuyên nhận Mẹ bằng lời của Chúa Giêsu là Ðầu của mình (Êphêso 1:22): "Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử".

  Trong lời kinh Thánh Maria này, Mẹ chẳng nhửng được Giáo Hội, qua con cái mình, trực tiếp tuyên nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, khi họ đọc: "Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời", gián tiếp, Mẹ còn được con cái mình tuyên nhận Mẹ là Mẹ Nhân Loại nói chung và Giáo Hội nói riêng, khi đọc: "Cầu cho chúng con", là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi đọc: "là kẻ có tội", và là Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc, khi đọc: "khi nay và trong giờ lâm tử".

  Do đó, còn lời kinh nào có giá trị cao cả cho bằng lời kinh mà cả trời đồng thanh tuyên xưng và chúc tụng Ðấng đã nói tiên tri về chính mình: "Thiên Chúa đã thương đến phận hèn tôi tớ cũa Ngài; từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc" (Luca 1:48).

  Khi đọc kinh Kính Mừng cũng là kinh Mân Côi chính, là chúng ta hợp với tất cả trời đất dùng Lời Thiên Chúa 3 Ngôi tuyên tụng Mẹ của mình vậy.

  Về Phương diện nội dung

  Vì kinh Mân Côi là Lời Thiên Chúa 3 Ngôi chúc khen Mẹ qua các tạo vật tốt lành của Ngài, bởi thế, kinh Mân Côi chứa đựng một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Chính ý nghĩa vô cùng sâu xa này đã làm kinh Mân Côi có một giá trị khôn sánh. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu ý nghĩa kinh Mân Côi ở bài sau.